DISCLAIMER // ALDI FOTOSERVICE

MEDION B.V.
John F. Kennedylaan 16a
5981 XC Panningen
Nederland
BTW nummer NL8099.52.956.B.01
KvK nummer 12045475

Aldi Fotoservice Klantenondersteuning
Email: www.medion.com/nl/aldifotos-support

Tel.: 0900 633 466 1
U kunt ons dagelijks bereiken:
Maandag – vrijdag: 7.00 – 23.00 uur
Zaterdag: 10.00 – 18.00 uur
Feestdagen: 10.00 – 17.00 uur

Deze website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Medion BV ("Medion"). Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Medion niet toegestaan om deze website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopieren of op te slaan. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Medion met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Medion behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Medion alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Medion niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Het is mogelijk dat een aantal (hyper)links op deze website leiden naar websites buiten het domein van Medion, die geen eigendom zijn van Medion. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Medion. Hoewel Medion uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Medion worden onderhouden wordt afgewezen.

Medion zal zich inspannen om de beschikbaarheid van haar website zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Een storing met betrekking tot deze website kan niet leiden tot schadevergoeding door Medion. Medion is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de website wordt verkregen Behoudens aan Medion of een van haar direct leidinggevenden toerekenbare opzet of bewuste roekeloosheid, en behoudens enige aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, sluit Medion alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebuik van deze website.